חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.
חותם האמינות - המוניטין שלנו עובד בשבילך!

חותם האמינות של דנסגייד, מהווה כלי תדמיתי רב משמעות.
החותם, המוענק על ידי דן אנד ברדסטריט באופן מקצועי ואובייקטיבי, מעיד* על מידת אמינותו של העסק ומטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן.
הענקת החותם מתבססת על הערכותיה המקצועיות של דן אנד ברדסטריט, חברת המידע העסקי הגדולה בעולם, ועל בחינת ציון הסיכון הפיננסי של העסק ע"פ מודל ייחודי שפיתחה החברה, המשקלל, בין היתר, פרמטרים כגון:
  • תחום פעילות
  • ותק העסק
  • גודל העסק ע"פ מס' מועסקים
  • מוסר התשלומים
  • תביעות ספקים כנגד העסק
  • תביעות עובדים כנגד העסק
  • ועוד
חותם אמינות PREMIUM, הינו חותם איכות המוענק על ידי דן אנד ברדסטריט לעסקים בעלי ציון הסיכון הפיננסי הגבוה ביותר, המהווים כ-3% מכלל העסקים במשק. חותם יוקרתי זה מעיד על חוסן פיננסי ויציבות עסקית ומטרתו להבליט את העסק, למצבו כאמין ולהעניק לו יתרון תחרותי.


הערות:

1. חותם האמינות משקף תמונת מצב הנכונה למועד הבדיקה באתר הדנסגייד. מובהר בזאת, כי "חותם האמינות" משקף עמדה של די.בי. אודות האמינות של בית העסק מקבל החותם, על בסיס מתודולוגיה וקריטריונים שדי. בי קבעה, ואולם, מתודולוגיה וקריטריונים אלה עשויים להיות שונים ולהיבחן במשקלות שונים, אצל בודקים אחרים, ואין התחייבות כי חותם זה משקף בהכרח את המתודולוגיה ו/או הקריטריונים שבהכרח משקפים את עמדתו של הקורא אודות המונח: "אמינות" במלואו או בחלקו. תמונת המצב המובאת על ידי די.בי. נכונה למועד הבדיקה באתר ודי.בי שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת את הערכתה המקצועית לעניין רמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק ובין היתר להסיר את חותם האמינות מבתי עסק כאמור. לפיכך, אנו ממליצים לשוב ולהתעדכן באתר גם בעתיד על מנת לוודא האם לבית העסק עדיין קיים חותם אמינות של די.בי.

2. אין בחותם האמינות, אשר הינו אינדיקטיבי בלבד, כדי להבטיח את אמינות הגורם הנבדק. בעשותך שימוש באתר, הנך מאשר בזאת, כי חותם האמינות וכן המידע המצוי באתר ביחס לבית העסק (להלן ביחד: "המידע"), מהווים רק אחד מהגורמים התומכים בהחלטות בענייני אשראי, רכש, שיווק, ביטוח או כל פעולה עסקית אחרת, בין למטרות רווח ובין שלא, בין עם גוף עסקי ובין עם גוף אחר, וכי לא תסתמך בקבלת ההחלטות האמורות אך ורק על המידע. בכל מקרה, הנך מאשר כי תבצע בדיקות עצמאיות שאינן קשורות במישרין או בעקיפין למידע וזאת בטרם קבלת החלטה באם להתקשר עם בית עסק מסוים.

3. הנך מודע לכך שבכל קבלת החלטה בעניין מן העניינים המנויים מעלה יש משום נטילת סיכון וכי בכל מקרה, בעצם הצגת המידע באתר, די.בי אינה ולא תוכל ליטול על עצמה את הסיכונים הכרוכים בקבלת החלטות כאמור המבוצעות על ידך.

4. ידוע לך, כי די.בי נסמכת על צדדים שלישיים בהשגת המידע או חלקו. על כן, מוסכם עליך, כי תהיה האחראי הבלעדי לכל שימוש שתעשה במידע. כמו כן, הנך מודע ומסכים כי די.בי לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן מכל מין וסוג כלשהם אשר ייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לצד שלישי כלשהו ושיגרם ו/או שינבע במישרין ו/או בעקיפין מהמידע ו/או מהשימוש במידע ו/או מהסתמכות על המידע ו/או מכל מעשה או מחדל של די.בי לרבות בקשר עם המידע.

* נכון ליום בדיקת נתוני העסק