חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.הערות:
1. חותם האמינות משקף תמונת מצב הנכונה למועד הבדיקה באתר הדנסגייד. די.בי שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת את הערכתה המקצועית לעניין רמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק ובין היתר להסיר את חותם האמינות מבתי עסק כאמור. על כן, אנו ממליצים לשוב ולהתעדכן באתר גם בעתיד באם לבית העסק הרלוונטי עבורכם עדיין קיים חותם אמינות.

2. בעשותך שימוש באתר, הנך מאשר בזאת, כי המידע המצוי באתר ביחס לבית העסק, לרבות חותם האמינות (להלן: "המידע"), מהווה רק אחד מהגורמים התומכים בהחלטות בענייני אשראי, רכש, שיווק, ביטוח או כל פעולה עסקית אחרת, בין למטרות רווח ובין שלא, בין עם גוף עסקי ובין עם גוף אחר, וכי לא תסתמך בקבלת ההחלטות האמורות אך ורק על המידע האמור. בכל מקרה, הנך מאשר כי תבצע בדיקות עצמאיות שאינן קשורות במישרין או בעקיפין למידע וזאת בטרם קבלת החלטה באם להתקשר עם בית עסק מסויים.

3. הנך מודע לכך שבכל קבלת החלטה בעניין מן העניינים המנויים מעלה יש משום נטילת סיכון וכי בכל מקרה, בעצם הצגת המידע באתר, די.בי אינה ולא תוכל ליטול על עצמה את הסיכונים הכרוכים בקבלת החלטות כאמור המבוצעות על ידך.

4. ידוע לך, כי די.בי נסמכת על צדדים שלישיים בהשגת המידע או חלקו. על כן, מוסכם עלייך, כי תהיה האחראי הבלעדי לכל שימוש שתעשה במידע. כמו כן, הנך מודע ומסכים כי די.בי לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן מכל מין וסוג כלשהם אשר ייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לצד שלישי כלשהו ושיגרם ו/או שינבע במישרין ו/או בעקיפין מהמידע ו/או מהשימוש במידע ו/או מהסתמכות על המידע ו/או מכל מעשה או מחדל של די.בי לרבות בקשר עם המידע.