כלל ביטוח אשראי בע"מ

נוסד בשנת 1981

שם לועזי

CLAL CREDIT INSURANCE LTD.

דואר אלקטרוני
Clal@Clal-Ins.co.il
אתר החברה
www.clal.co.il
טלפון
03-6276333
פקס
03-6276300
כתובת
ולנברג ראול 36, תל אביב יפו 6971930
כלל ביטוח אשראי בע"מ
אודות

כלל ביטוח אשראי פועלת משנת 1981 והינה המובילה בתחום ביטוח סיכוני האשראי בישראל ובעלת דרוג אשראי Aa2 על ידי חברת מידרוג.

החברה מספקת למבוטחיה, מכל ענפי המשק, הגנה מפני חדלות פירעון של לקוחותיהם בארץ ובחו"ל והפסדים בגין אי תשלום או פיגורים בתשלומים מצד לקוחותיהם. בביטוח סיכוני סחר חוץ מעניקה החברה גם הגנה מפני סיכונים פוליטיים ומכסה סיכוני אשראי ליצואנים בלמעלה מ-110 מדינות ברחבי העולם.

כלל ביטוח אשראי הינה חברה בבעלות משותפת של כלל ביטוח (80%) וקבוצתAtradius (20%) -  מתאגידי ביטוח האשראי הגדולים בעולם הפעילה בכ-160 משרדים ברחבי העולם. נוסף על כך, מחזיקה קבוצת Atradius במאגר מידע המנוהל ON LINE ומכיל נתונים על כ-45 מיליון חברות בפריסה עולמית. שיתוף הפעולה המוצלח עם Atradius מאפשר לכלל ביטוח אשראי להעניק למבוטחיה פתרונות עדכניים ומקצועיים, על בסיס מידע וניסיון שנרכשו לאורך 75 שנות ניסיון בביטוח אשראי בינלאומי.

ביטוח אשראי                                                 
·         ביטוח אשראי הינו אמצעי יעיל, המסייע לחברתך להשיג התרחבות וצמיחה בטוחה עם לקוחות קיימים וחדשים, תוך שמירה על רמת סיכון עסקי נמוכה.

·         ביטוח אשראי מסייע לך להגדיל ולגוון את מקורות המידע של חברתך.

·         תפיסת ניהול סיכוני אשראי כוללת ומקיפה מאפשרת לעסק שלך ליהנות מפיצוי כספי בגין חובות שלא שולמו, למזער הפסדים ולהגביר את היציבות והחוסן הכלכלי.

·         ביטוח האשראי שומר על סעיף "חייבים" במאזן כסעיף פעיל ומונע את הפיכתו המכאיבה לסעיף "חובות אבודים".

·         בנקים וחברות מימון חוץ בנקאי מאפשרים, על בסיס פוליסת ביטוח האשראי, להרחיב את מסגרות האשראי והמימון של חברתך.

·         ביטוח אשראי מסייע לך להכיר את יכולת התשלום של לקוחותיך ומאפשר לך להציע להם תנאי תשלום תחרותיים ובכך למנף את עסקיך.

·         ביטוח האשראי מאפשר הגנה לטווחי זמןקצרים וארוכים. 

למי מיועדת פוליסת ביטוח אשראי?

פוליסת ביטוח האשראי של כלל ביטוח אשראי מיועדת לחברות גדולות ובינוניות, המעוניינות להגן על עסקאות האשראי שלהן בארץ ובחו"ל מפני אי תשלום חובות מצד לקוחותיהן מחד, ולהגדיל את פעילותן העסקית עם לקוחות קיימים וחדשים מאידך. הפוליסה מבטחת עסקאות באשראי של עד שנה. כלל ביטוח אשראי מציעה גם פתרונות לכיסוי ביטוחי לטווח ארוך ובינוני.
ביטוח אשראי לסחורות ושירותים בשוק מקומי

כלל ביטוח אשראי מבטחת פעילות סחר ושירותים לחברות ישראליות המוכרות בשוק המקומי, ומבוטחי החברה נהנים מבסיס נתונים וידע נרחב המסייעים להם לנהל ולהגן על סיכוני האשראי באופן מקיף.

הביטוח כולל כיסוי לאירועי חדלות פירעון ואי פירעון מתמשך.

ביטוח אשראי לסחורות ושירותים בחו"ל

כלל ביטוח אשראי מאפשרת למבוטחיה לקבל מידע על לקוחותיהם הקיימים ו/או החדשים, במעל 110 מדינות, זאת באמצעות הפריסה הגלובלית של  Atradiusוהניסיון הרחב של כלל ביטוח אשראי בביטוח סיכוני סחר חוץ.

הביטוח כולל מרכיבי חדלות פירעון, אי פירעון מתמשך וכן הגנה על סיכונים פוליטיים.

תוכנית לביטוח עילי – TOP-UP

לכלל ביטוח אשראי תכנית ייחודית להגדלת הכיסוי הביטוחי המוענק למבוטח, בשיעור של עד ל-50% מתקרת האשראי הבסיסית שאושרה על ידי החברה. תוכנית זו מאפשרת לספק המבוטח להרחיב את הכיסוי הביטוחי ללקוחותיו מעבר לתקרת האשראי שאושרה על ידינו, באמצעות רכישת שכבת ביטוח נוספת (TOP UP COVER) בשיעור של עד ל- 50% מעבר לתקרת האשראי שקבעה החברה.

ביטוח הזמנות

ביטוח הזמנות הינו מוצר משלים לביטוח אשראי המיועד לחברות המוכרות באשראי מוצרים המיוצרים במיוחד עבור קונה מסוים ו/או לחברות המעוניינות לבטח את עצמן מרגע קבלת ההזמנה מהלקוח ועד למועד התשלום.

ביטוח ההזמנות של כלל ביטוח אשראי מגן על המבוטח בפני חדלות פירעון של הלקוח או בפני אירוע פוליטי במדינת הלקוח עוד לפני ביצוע המשלוח.

פוליסת ביטוח למימון ייבוא ורכש

פוליסת מימון הרכש הייחודית והמתקדמת שלנו מאפשרת לעסקים להגדיל את מקורות המימון ולקבל מימון מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית, בגין רכישת סחורות ו/או שירותים מספקים בישראל או בחו"ל. התכנית מעניקה לעסקים פתרונות מימון לתקופה שבין ביצוע הרכש מהספק ועד לקבלת התמורה ממכירת המוצר הסופי ובכך מאפשרת להם ליהנות משיפור תנאי המסחר באמצעות הקדמת תשלומים לספק. פוליסת הביטוח מאפשרת לגוף המממן מתן אשראי לתקופה שאינה עולה על 150 יום.
ביטוח אשראי לטווחים בינונים וארוכים / ביטוח פרויקטים

במסגרת פעילותה העסקית הייחודית של כלל ביטוח אשראי ומתוך רצון לתמוך במבוטחיה גם בעסקאות הנמשכות מעל שנה, מעניקה כלל ביטוח אשראי ביטוח אשראי לתקופות של עד 5 שנים, בשוק המקומי ובייצוא.

כיסוי ביטוחי זה רלבנטי הן לעסקאות מכירה ו/או מתן שירות העולות על שנה והן לפרויקטים בתחומים שונים (כגון תשתיות, בניה וכו'), המשתרעים על פני תקופות ארוכות ומאפשר לספק (המבוטח) לקחת חלק בעסקה ולפתח את עסקיו, מבלי לקחת על עצמו את הסיכון לחדלות פירעון או אי פירעון מתמשך של הקונה בארץ או בחו"ל ולרבות סיכונים פוליטיים.

גידור הסיכון ושילוב המימון מהמערכת הבנקאית מסייעים לנו לתמוך ביכולת מבוטחינו להתחרות ולהשתתף בפרויקטים ובכך להרחיב את פעילותם העסקית.
הרחבת מקורות מימון

פוליסת ביטוח האשראי מאפשרת לך לגוון ולהרחיב את מסגרת האשראי של חברתך במערכת הבנקאית ובגופים החוץ בנקאיים ע"י מתן האפשרות להסבת זכויות הפוליסה לגורם המממן או ע"י ניכיון חייבים/פקטורינג. כפועל יוצא מכך, הבנק מתייחס לסיכון כסיכון  מבוטח ואילו החברה זוכה להרחבת אפיקי המימון שלה והוזלתם.
יתרונות מרכזיים מתכניות המימון:

·         הרחבת פעילות ותמיכה בצמיחת העסק

·         פתרון מימון אשר אינו יושב על קווי האשראי הבנקאיים של החברה

·         שיפור בהון החוזר של החברה

·         שיפור היחסים הפיננסיים

·         שיפור תנאי הסחר עם ספקים בארץ ובחו"ל

·         שירותי גביה וטיפול משפטי בארץ ובחו"ל

טיפול משפטי ושרותי גביה בארץ ובחו"ל

בעת אירוע ביטוחי, כאשר לקוח שלך בארץ או בחו"ל אינו משלם עקב קשיים כלכליים, כלל ביטוח אשראי תבצע את כל תהליך הגבייה והטיפול המשפטי.

ניהול פוליסה  ON-LINE

ניהול פוליסה באמצעות אתר תפעולי מאובטח, המאפשר לנהל את הפוליסה בצורה קלה וידידותית.

שרות אישי מתמשך מצוותים מקצועיים ומנוסים

כלל ביטוח אשראי מעמידה לרשות מבוטחיה מערך שירות ותמיכה מקצועי ומתקדם הכולל:

·         מנהל קשרי לקוחות המנהל את תיק המבוטח ועומד לרשותו בזמינות מלאה.

·         תפעול הפוליסה באתר באמצעות כלי דיגיטלי מתקדם המעניק למבוטח תמיכה מקצועית וזמינות מלאה בכל שעה ומכל מקום באתר, בטלפון ובדוא"ל.

כלל ביטוח אשראי בע"מ

ראול וולנברג 36 ת"א, קריית עתידים, מגדל 8 ת"א

לפרטים חייג 03-6276333  או במייל שכתובתו: clal@clal-ins.co.il

תחומי פעילות

 • ביטוח אשראי
 • חברות ביטוח
 • סוכנויות ביטוח
 • ביטוח

התמחות

 • ביטוחי אשראי
 • שרותי ביטוח
 • חברות ביטוח - כללי

מנהלים בכלל ביטוח אשראי בע"מ

ענת לוין

ענת לוין

יו"ר מועצת המנהלים
שחר אושרי

שחר אושרי

מנכ"ל

נתונים עסקיים ע"פ

ח.פ./ע.מ 510888985

ותק

אופי פעילות שירותים

חברות קשורות

  כלל פנסיה וגמל בע"מ
  קרנות השתלמות ופנסיה
  תל אביב יפו

צור קשר עם בית העסק

אירעה שגיאה