חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט הינו "תו איכות" המעיד על מידת אמינותו של בית העסק ומטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית מולו. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים ברשותנו, אשר לרמת האיכות של המוצר או השירות המסופק.

הערות:
1. זכור, חותם האמינות משקף תמונת מצב הנכונה למועד הבדיקה באתר הדנסגייד. על כן, אנו ממליצים לשוב ולהתעדכן באתר גם בעתיד באם לבית העסק הרלוונטי עבורכם עדיין קיים חותם אמינות.
2.בעשותך שימוש באתר הנך מאשר בזאת, כי המידע המצוי באתר ביחס לבית העסק, לרבות חותם האמינות (להלן: "המידע"), מהווה רק אחד מהגורמים התומכים בהחלטות בענייני אשראי, רכש, שיווק, ביטוח או כל פעולה עסקית אחרת, בין למטרות רווח ובין שלא, בין עם גוף עסקי ובין עם גוף אחר, וכי לא תסתמך בקבלת ההחלטות האמורות אך ורק על המידע האמור. בכל מקרה, הנך מתבקש לעשות בדיקות עצמאיות טרם קבלת החלטה באם להתקשר עם בית עסק מסוים.
3.הנך מודע לכך שבכל קבלת החלטה בעניין מן העניינים המנויים מעלה יש משום נטילת סיכון וכי בכל מקרה, בעצם הצגת המידע באתר, די.בי אינה ולא תוכל ליטול על עצמה את הסיכונים הכרוכים בקבלת החלטות כאמור המבוצעות על ידך.
4.ידוע לך, כי די.בי נסמכת על צדדים שלישיים בהשגת המידע או חלקו. על כן, מוסכם עלייך, כי די.בי לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן מכל מין וסוג כלשהם שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לצד שלישי כלשהו ושיגרם ו/או שינבע במישרין ו/או בעקיפין מהמידע ו/או מהסתמכות על המידע ו/או מכל מעשה או מחדל של די.בי. 5.הנך מודע לכך ומסכים בזאת כי תהיה האחראי הבלעדי לכל שימוש שייעשה על ידך במידע וכי לדי.בי אין ולא תהיה כל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם לך בגין ו/או בקשר עם שימושו במידע.